Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title SunText Review of Endocrine Care
Volume 1
Issue 1
Published Date 2021-04-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title SunText Review of Endocrine Care
Volume 1
Issue 1
Published Date 2021-04-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-04-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-04-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-04-27
departments Medical Sciences
Author Yasuoka, Tatsuo/ Hayashi, Kenji/ Bando, Hiroshi/ Miki, Kazuya/ Kamoto, Asami/ Hamai, Misaki/ Matsumoto, Yasuo/ Shinomiya, Maki/ Kawaguchi, Reiko/ Ootani, Miki/ Koyabu, Hitomi/ Shibata, Michiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology & Metabolism International Journal
Volume 9
Issue 2
Published Date 2021-04-22
departments Medical Sciences
Author Hayashi, K/ Yasuoka, T/ Bando, Hiroshi/ Miki, K/ Nakagawa, M/ Zushi, T/ Suzuki, C/ Shibata, R/ Takata, T/ Sato, M/
Content Type Journal Article
Journal Title SunText Review of Medical & Clinical Research
Volume 2
Issue 2
Published Date 2021-04-17
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshinobu/ Kato, Yoshikane/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/ Ogura, Katsunori/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2021-04-06
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2021-04-06
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title SunText Review of Case Reports & Images
Volume 2
Issue 1
Published Date 2021-03-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 11
Issue 3
Published Date 2021-03-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Obesity & Body Weight
Volume 2
Issue 2
Published Date 2021-03-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Sakamoto, Kazuki/ Ogawa, Tomoya/ Kondo, Naoki/ Hatakeyama, Shigeki/ Kobayashi, Toshiharu/ Iwatsuki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Applied Science and Technology
Volume 5
Issue 1
Published Date 2021-03-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Recent Research in Endocrinology and Metabolic Disorder
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-03-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title GSL Journal of Nutrition and Metabolism
Volume 2
Issue 1
Published Date 2021-03-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Iwatsuki, Noboru/ Tanaka, Hisashi/ Sakamoto, Kazuki/ Ogawa, Tomoya/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 2
Issue 1
Published Date 2021-03-24
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 2
Issue 1
Published Date 2021-02-25
departments Medical Sciences
Author Nagahiro, Shinji/ Tanaka, Kei/ Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/ Nishizaki, Maki/ Goto, Satoko/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-02-18
departments University Hospital Integrated Arts and Sciences Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-02-17
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshinobu/ Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-02-15
departments Medical Sciences