Author Sato, Mitsuhiro/ Kondo, Akio/ Koyama, Takuya/ Sato, Shinji/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 1
Published Date 2009-12
Author Tanaka, Yoko/ Matoba, Hideki/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 11
Published Date 2009
Author Harada, Yukiko/ Ishida, Yumi/ Uchiumi, Chigusa/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 23
Published Date 2009
Author Hirota, Yosuke/ Ishida, Yasushi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 43
Published Date 2009
Author Hirota, Yosuke/ Ishida, Yasushi/ Staudacher, Edelinde/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 57
Published Date 2009
Author Nio, Yuki/ Ishida, Yumi/ Uchiumi, Chigusa/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 73
Published Date 2009
Author Yamaji, Ayako/ Ishida, Yumi/ Uchiumi, Chigusa/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 91
Published Date 2009
Author Yamamoto, Mayumi/ Sebe, Ayumi/ Shima, Harunobu/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 17
Start Page 109
Published Date 2009-12-25