Author Doi, Toshio/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 1
Author Sawada, Kazuhiko/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 5
Published Date 2001
Author Yoshizumi, Masanori/ Tsuchiya, Koichiro/ Tamaki, Toshiaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2001
Author Takahama, Yousuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 25
Published Date 2001
Author Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 31
Published Date 2001
Author Takeda, Noriaki/ Morita, Masahiro/ Horii, Arata/ Nishiike, Suetaka/ Kitahara, Tadashi/ Uno, Atsuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 44
Published Date 2001
Author Kuwahara, Tomomi/ Nakayama, Haruyuki/ Miki, Tsuyosi/ Kataoka, Keiko/ Arimochi, Hideki/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 60
Published Date 2001
Author Miyauchi, Takayuki/ Kuroda, Takeshi/ Nishioka, Masanori/ Hashimoto, Takuya/ Kasamatu, Tetuji/ Kuratate, Shinji/ Yada, Seigo/ Fujimine, Masaaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 66
Published Date 2001
Author Nakano, Yoko/ Hisaeda, Hajime/ Sakai, Tohru/ Zhang, Manxin/ Maekawa, Yoichi/ Zhang, Tianqian/ Himeno, Kunisuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 73
Published Date 2001
Author Dainichi, Teruki/ Maekawa, Yoichi/ Ishii, Kazunari/ Himeno, Kunisuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2001
Author Chiampanichayakul, Sawitree/ Kataoka, Keiko/ Arimochi, Hideki/ Thumvijit, Somsakul/ Kuwahara, Tomomi/ Nakayama, Haruyuki/ Vinitketkumnuen, Usanee/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 88
Published Date 2001
Author Ge, Ning/ Nakamura, Youichi/ Nakaya, Yutaka/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 97
Published Date 2001
Author Lin, Chun-Xing/ Monden, Yasumasa/ Umemoto, Atsushi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 102
Published Date 2001
Author Tanaka, Haruko/ Maeda, Kenichi/ Nakamura, Yoichi/ Azuma, Masahiko/ Yanagawa, Hiroaki/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 109
Published Date 2001
Author Muguruma, Naoki/ Okamura, Seisuke/ Ichikawa, Soichi/ Tsujigami, Koji/ Suzuki, Masaharu/ Nakasono, Masahiko/ Kusaka, Yoshihiro/ Tadatsu, Masaya/ Okita, Yoshio/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Start Page 118
Published Date 2001