Author Goto, Takaharu/ Iwawaki, Yuki/ Watanabe, Megumi/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 63
Published Date 2015-02-20
Author Nakamichi, Atsuko/ Goto, Takaharu/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 71
Published Date 2015-02-20
Author Omoto, Katsuhiro/ Okura, Kazuo/ Tajima, Toyoko/ Suzuki, Yoshitaka/ Hosoki, Maki/ Kori, Motoharu/ Shigemoto, Shuji/ Ueda, Mayu/ Nishigawa, Keisuke/ Matsuka, Yoshizo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 81
Published Date 2015-02-20
Author Tamaki, Naofumi/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 89
Published Date 2015-02-20
Author Yamashita, Kikuji/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 97
Published Date 2015-02-20
Author Hinode, Daisuke/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 107
Published Date 2015-02-20
Author Nishigawa, Keisuke/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 27
Issue 2
Start Page 113
Published Date 2015-02-20