Author Kitamura, Shin-ichi/ Nishiyama, Ken-ichi/ Kawamura, Norihito/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 1
Published Date 2008-12-24
Author Murata, Akihiro/ Inufusa, Yoichi/ Hashimoto, Yosuke/ Maekawa, Hirokazu/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 13
Published Date 2008
Author Ishida, Keisuke/ Nishiyama, Ken-ichi/ Kitamura, Shin-ichi/ Motoyama, Shigeki/ Tsujino, Yasuyuki/ Nakao, Ken-ichi/ Ozawa, Hiroaki/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 29
Published Date 2008-12-24
Author Ishida, Keisuke/ Tsujino, Yasuyuki/ Kozai, Takeshi/ Sato, Tadashi/ Hirsch, Francis/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 45
Published Date 2008-12-24
Author Satoh, Masaya/ Matsumoto, Yoshiyuki/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 57
Published Date 2008-12
Author Kouzai, Miho/ Kohaku, Yuko/ Sugiyama, Noriko/ Yamaguchi, Yasuaki/ Satoh, Takanori/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 65
Published Date 2008-12-25
Author Kohaku, Yuko/ Maeda, Ayami/ Kouzai, Miho/ Sugiyama, Noriko/ Fukuhara, Ken-ichi/ Kanai, Taku/ Takei, Toshiaki/ Miura, Kin-ichiro/ Satoh, Takanori/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 75
Published Date 2008-12-25
Author Tanaka, Hiroshi/ Maeda, Ayami/ Sugiyama, Noriko/ Kyogoku, Hitomi/ Kouzai, Miho/ Takei, Toshiaki/ Miura, Kin-ichiro/ Satoh, Takanori/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 85
Published Date 2008-12-25
Author Miki, Mizue/ Tanimoto, Kumi/ Shikata, Tomoko/ Yokoigawa, Kumio/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 97
Published Date 2008-12
Author Waki, Kanako/ Noami, Akiko/ Hashimoto, Mikiko/ Okuma, Akio/ Kubo, Ituka/ Kanai, Taku/ Satoh, Takanori/ Watanabe, Minoru/ Gotoh, Toshio/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 105
Published Date 2008-12-25
Author Edo, Kozue/ Fujiwara, Kumiko/ Yokota, Yuki/ Onoda, Kyoko/ Yoshimori, Kensuke/ Hirai, Shogo/ Satoh, Masaya/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Start Page 127
Published Date 2008-12