Author Takahashi, Masaki/ Kubo, Sayaka/ Matoba, Hideki/ Obara, Shigeru/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 21
Published Date 2010
Author Ishida, Keisuke/ Hashimoto, Hisao/ Yamasaki, Tetsuji/ Tsujino, Yasuyuki/ Kozai, Takeshi/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 27
Published Date 2010
Author Ohkuma, Kazumasa/ Hioki, Zenro/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 33
Published Date 2010-09-29
Author Kurosaki, Yutaka/ Saze, Takuya/ Kuwahara, Yoshinori/ Furutani, Shunsuke/ Fushimi, Kenichi/ Kawaguchi, Yoshihiko/ Nakayama, Shintaro/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 47
Published Date 2010
Author Murata, Akihiro/ Inufusa, Yoichi/ Maekawa, Hirokazu/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 55
Published Date 2010
Author Morie, Takashi/ Nishiyama, Ken-ichi/ Furusawa, Akira/ Ishida, Keisuke/ Nakao, Ken-ichi/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 65
Published Date 2010
Author Nishiyama, Ken-ichi/ Hirota, Hajime/ Takenaka, Yuta/ Okada, Kenji/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Start Page 75
Published Date 2010