Author Takeuchi, Shinichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 135
Published Date 1998-04-25
Author Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tada, Kazuyuki/ Okada, Ken/ Furuta, Noriko/ Nakayama, Hiroshi/ Yamanishi, Kazunari/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 144
Published Date 1998-04-25
Author Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tada, Kazuyuki/ Furuta, Noriko/ Okada, Ken/ Nakayama, Hiroshi/ Yamanishi, Kazunari/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 152
Published Date 1998-04-25
Author Nakayama, Hiroshi/ Koyama, Kyo/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 160
Published Date 1998-04-25
Author Yamanishi, Kazunari/ Izaki, Yumiko/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Edagawa, Koji/ Okada, Ken/ Okabe, Hiromichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 173
Published Date 1998-04-25
Author Ito, Yoshinobu/ Kawamura, Ichiro/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tomotake, Masahito/ Karisha, Kenji/ Kagawa, Kouichi/ Uemura, Keiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 185
Published Date 1998-04-25
Author Nakaya, Yutaka/ Harada, Nagakatsu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 195
Published Date 1998-04-25
Author Sei, Hiroyoshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 200
Published Date 1998-04-25
Author Rokutan, Kazuhito/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 206
Published Date 1998-04-25
Author Nakamura, Katsuhiko/ Koda, Junji/ Takeda, Naoya/ Masuda, Hironori/ Nakagawa, Shinichi/ Koike, Yasuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 215
Published Date 1998-04-25
Author Nakamura, Katsuhiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 220
Published Date 1998-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Start Page 228
Published Date 1998-04-25