Author Kimoto, Kohji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 307
Published Date 1998-10-25
Author Nakagawa, Shinichi/ Koike, Yasuo/ Ohyama, Ghen/ Nakamura, Katsuhiko/ Koda, Junji/ Abe, Koji/ Masuda, Hironori/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 316
Published Date 1998-10-25
Author Kondo, Akio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 323
Published Date 1998-10-25
Author Azuma, Mami/ Houchi, Hitoshi/ Minakuchi, Kazuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 333
Published Date 1998-10-25
Author Shiraga, Toshiyuki/ Tanaka, Hiroko/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 341
Published Date 1998-10-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 349
Published Date 1998-10-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 350
Published Date 1998-10-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 5
Start Page 361
Published Date 1998-10-25