Author Terao, Junji/ 山野, 利尚/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 163
Published Date 2007-12-20
Author Takaishi, Yoshihisa/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 164
Published Date 2007-12-20
Author Tamaki, Toshiaki/ Yamaguchi, Kunihisa/ Ishizawa, Keisuke/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 170
Published Date 2007-12-20
Author Takeda, Eiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 173
Published Date 2007-12-20
Author Kagami, Shoji/ Matsuoka, Suguru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 177
Published Date 2007-12-20
Author Matsuoka, Suguru/ Mori, Kazuhiro/ Yamagami, Takashi/ Takamatsu, Masanori/ Ohnishi, Tatsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 178
Published Date 2007-12-20
Author Saijo, Takahiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 183
Published Date 2007-12-20
Author Mori, Kenji/ Fujii, Emiko/ Miyazaki, Masahito/ Kagami, Shoji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 187
Published Date 2007-12-20
Author Hayabuchi, Yasunobu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 194
Published Date 2007-12-20
Author Kondo, Shuji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 201
Published Date 2007-12-20
Author Watanabe, Hiroyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 204
Published Date 2007-12-20
Author Nakatsu, Tadanori/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 207
Published Date 2007-12-20
Author Sei, Hiroyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 213
Published Date 2007-12-20
Author Minami, Yuko/ Kawabata, Kyuichi/ Yokoyama, Kanako/ Bando, Noriko/ Kawai, Yoshichika/ Terao, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 219
Published Date 2007-12-20
Author Mori, Hiroyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 224
Published Date 2007-12-20
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 241
Published Date 2007-12-20
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 243
Published Date 2007-12-20
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Start Page 263
Published Date 2007-12-20