Author Tamaki, Toshiaki/ 山野, 利尚/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2011-04-25
Author Tomita, Shuhei/ Imanishi, Masaki/ Sakurada, Takumi/ Yamano, Noriko/ Kihira, Yoshitaka/ Ikeda, Yasumasa/ Tamaki, Toshiaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2011-04-25
Author Hori, Hitoshi/ Uto, Yoshihiro/ Nakata, Eiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2011-04-25
Author Utsunomiya, Tohru/ Shimada, Mitsuo/ Imura, Satoru/ Morine, Yuji/ Ikemoto, Tetsuya/ Hanaoka, Jhun/ Mori, Hiroki/ Kanamoto, Mami/ Iwahashi, Shuichi/ Saito, Yu/ Yamada, Shinichiro/ Asanoma, Michihito/ Miyake, Hidenori/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2011-04-25
Author Nangaku, Masaomi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 21
Published Date 2011-04-25
Author Takayama, Tetsuji/ Kimura, Tetsuo/ Kitamura, Shinji/ Aoyagi, Eriko/ Miyamoto, Hiroshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 25
Published Date 2011-04-25
Author Izumi, Yuishin/ Nakamura, Kazumi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2011-04-25
Author Miki, Hitoshi/ Ueda, Yuriko/ Arase, Tomoko/ Kondo, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2011-04-25
Author Tagami, Yoshifumi/ Ogata, Shinya/ Katakawa, Masatomo/ Bando, Yoshiaki/ Miyoshi, Yasuyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 39
Published Date 2011-04-25
Author Tagami, Yoshifumi/ Ogata, Shinya/ Katakawa, Masatomo/ Bando, Yoshiaki/ Miyoshi, Yasuyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2011-04-25
Author Tagami, Yoshifumi/ Ogata, Shinya/ Katakawa, Masatomo/ Bando, Yoshiaki/ Miyoshi, Yasuyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 2011-04-25
Author Yamamoto, Yota/ Takashima, Mika/ Minato, Takuya/ Furukita, Yoshihito/ Takechi, Hirokazu/ Tangoku, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2011-04-25
Author Mitani, Hiroaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2011-04-25
Author Ogata, Shinya/ Tagami, Yoshifumi/ Katakawa, Masatomo/ Bando, Yoshiaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2011-04-25
Author Higashijima, Jun/ Shimada, Mitsuo/ Nishioka, Masanori/ Kurita, Nobuhiro/ Iwata, Takashi/ Yoshikawa, Kouzou/ Morimoto, Shinya/ Miyatani, Tomohiko/ Miyamoto, Hidenori/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2011-04-25
Author Mori, Hiroki/ Ishibashi, Hiroki/ Kuyama, Hisako/ Imura, Satoru/ Morine, Yuji/ Sato, Hirohiko/ Utsunomiya, Tohru/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 77
Published Date 2011-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 83
Published Date 2011-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2011-04-25