Author Satake, Masayuki/ Araki, Hideo/ Obara, Shigeru/ Matoba, Hideki/ Sato, Mitsuhiro/ Nagazumi, Jin/ Miura, Hajime/ Tanaka, Toshio/ Hasegawa, Noriko/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 1
Published Date 2007-10
Author Tano, Satoshi/ Matoba, Hideki/ Obara, Shigeru/ Araki, Hideo/ Nomura, Masahiro/ Satake, Masayuki/ Miura, Hajime/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 15
Published Date 2007-10-05
Author Kasahara, Yoko/ Ishida, Yumi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 23
Published Date 2007
Author Manabe, Kaori/ Yamamoto, Mayumi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 41
Published Date 2007-12
Author Miyata, MIsato/ Sato, Kenji/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 57
Published Date 2007
Author Mori, Yuki/ Sakai, Motohiro/ Yamamoto, Mayumi/ Sano, Katsunori/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 69
Published Date 2007-12
Author Okamoto, Naoko/ Yamamoto, Mayumi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 81
Published Date 2007-12
Author Orikami, Toshiko/ Ishida, Yumi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 97
Published Date 2007
Author Ozaki, Yuka/ Mori, Yoko/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 15
Start Page 117
Published Date 2007