Author Ohnishi, Tetsuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 1
Published Date 1998-02-25
Author Sakai, Manabu/ Outa, Kenichi/ Tsuchihiro, Hiroyuki/ Yamano, Toshinao/ Tada, Takuji/ Takamori, Nobuyuki/ Kubo, Kenichiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 8
Published Date 1998-02-25
Author Ito, Yoshinobu/ Kawamura, Ichiro/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tomotake, Masahito/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 15
Published Date 1998-02-25
Author Yamanishi, Kazunari/ Izaki, Yumiko/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Edagawa, Koji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 26
Published Date 1998-02-25
Author Kagawa, Kouichi/ Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Ikuta, Takumi/ Karisya, Kenji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 39
Published Date 1998-02-25
Author Kawabata, Shigeo/ Yoshimatsu, Makoto/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Okada, Ken/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 50
Published Date 1998-02-25
Author Okada, Ken/ Yoshimatsu, Makoto/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Kawabata, Shigeo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 63
Published Date 1998-02-25
Author Yoshimatsu, Makoto/ Okura, Masao/ Kawabata, Shigeo/ Ikuta, Takumi/ Okada, Ken/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 75
Published Date 1998-02-25
Author Kawamura, Ichiro/ Ito, Yoshinobu/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Edagawa, Koji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 89
Published Date 1998-02-25
Author Karisha, Kenji/ Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Ikuta, Takumi/ Kagawa, Kouichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 99
Published Date 1998-02-25
Author Uemura, Keiji/ Edagawa, Koji/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Yoshimatsu, Makoto/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 110
Published Date 1998-02-25
Author Koyama, Kyo/ Nakayama, Hiroshi/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Kawamura, Ichiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 119
Published Date 1998-02-25
Author Tada, Kazuyuki/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Yosimatsu, Makoto/ Ito, Yosinobu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Start Page 128
Published Date 1998-02-25